Αρχική

Διατμηματικό ΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Μετάφραση-Μεταφρασεολογία είναι αποτέλεσμα διατμηματικής συνεργασίας τριών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ:

  • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, www.enl.uoa.gr
  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, www.frl.uoa.gr
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, www.gs.uoa.gr

Τη διοικητική υποστήριξη έχει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις γλωσσικές κατευθύνσεις:

  • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία - αγγλική γλώσσα
  • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία - γαλλική γλώσσα
  • Μετάφραση-Μεταφρασεολογία - γερμανική γλώσσα

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε δεκαπέντε ετησίως (πέντε ανά γλωσσική κατεύθυνση).

Διαρκεί τέσσερα εξάμηνα (τρία διδακτικά και ένα ερευνητικό). Σύνολο διδακτικών πιστωτικών μονάδων (ECTS): 120 (30 ανά εξάμηνο). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.


English

The Inter-Faculty Postgraduate Programme “Translation-Translatology” is a collaboration programme of the Faculties of English Studies, French Studies and German Studies of the School of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens. It is a two-year MA programme offering  theoretical courses (Translation Theory, Research Methodology in Translation Studies, European Literature, Textlinguistics, Translation Methodology, Computer-Aided Translation Applications) and translation seminars in the three languages of specialization. Upon completion of all the necessary requirements, students acquire a Master’s Degree in “Translation-Translatology” in one of the following specializations: Translation–Translatology: English, Translation–Translatology: French, Translation–Translatology: German. ECTS: 120 for taught courses and dissertation (30 per semester). Attendance is obligatory.

 

Français

Le Programme inter-départemental du Master en "Traduction-Traductologie", institué depuis 1998, est actuellement le produit de la collaboration de trois Départements de la Faculté des Lettres de l’Université d’Athènes, à savoir les Départements de Langue et Littérature allemandes, anglaises et françaises. Les études portent sur quatre semestres et comprennent des cours de théorie (Théorie de la traduction, Méthodologie de la recherche en études de traduction, Littérature européenne, Linguistique textuelle, Méthodologie de la traduction, Traduction et nouvelles technologies), ainsi que des séminaires de traduction du grec vers les trois langues concernées et inversement. Elles aboutissent à l’obtention du Master en Traduction – Traductologie dans l’une des trois orientations linguistiques. L’ensemble du cursus (cours enseignés et mémoire requis) correspond au nombre global de 120 crédits (30 ECTS par semestre).


Deutsch 

Der fachübergreifende Postgraduiertenstudiengang "Übersetzung-Übersetzungswissenschaft" ist ein gemeinsames Projekt dreier Fachbereiche an der Philosophischen Fakultät der Universität Athen (des Fachbereiches für Englische Sprache und Literatur, des Fachbereiches für Französische Sprache und Literatur und des Fachbereiches für Deutsche Sprache und Literatur). Der Studiengang erstreckt sich über 4 Semester und umfasst sowohl Lehrveranstaltungen allgemeinen Charakters (Übersetzungstheorie, Methodologie der Übersetzungswissenschaften, Europäische Literatur, Textlinguistik, Übersetzungsmethodologie, Informatik) als auch anwendungsorientierte Seminare zur Übersetzung aus den Sprachen und in die Sprachen der drei Richtungen. Der Studiengang führt zu der Erlangung des Postgraduiertendiploms in Übersetzung und Übersetzungswissenschaft in einer der  drei Fachrichtungen (Übersetzungswissenschaft - Englisch, Übersetzungswissenschaft – Französisch, Übersetzungswissenschaft – Deutsch). Die Gesamtheit der Europäischen Krediteinheiten für die unterrichteten Fächer  und für die Diplomarbeit beläuft sich auf 120 ECTS (30 ECTS pro Semester). Der Besuch der Lehrveranstaltungen ist obligatorisch.