Αρχική » Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Δ. ΠΜΣ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Γενικές Αρχές

Οι Γενικές Αρχές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του Ν. 2083/92 και των άρθρων 4-11 της υπουργικής απόφασης 104435/Β7 (ΦΕΚ 2650/30-12-2008, τ. Β΄) σχετικά με το ΠΜΣ «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία», η οποία αποτελεί τροποποίηση προηγούμενων σχετικών υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 628/23-6-1998, τ. Β΄, ΦΕΚ 1627/18-8-1999, τ. Β΄,  ΦΕΚ 575/12-5-2003, τ. Β΄), καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) και μπορεί να αναθεωρείται μία φορά το χρόνο. Η λειτουργία του ΠΜΣ εποπτεύεται από την ΕΔΕ.Η ΕΔΕ απαρτίζεται από εννέα μέλη ΔΕΠ (τρία για κάθε κατεύθυνση: αγγλική γλώσσα/ γαλλική γλώσσα/ γερμανική γλώσσα), τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των συνεργαζομένων Τμημάτων. Τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγουν το Διευθυντή τους. Η ΕΔΕ έχει διετή θητεία.

Γραμματεία

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ έχει το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΔΕ. 

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)

Α. Προκήρυξη Θέσεων

Το ΠΜΣ προκηρύσσει εξετάσεις για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) κάθε δύο χρόνια. Η προκήρυξη θέσεων Μ.Φ. εγκρίνεται από την ΕΔΕ και δημοσιοποιείται. Ο κατ’ανώτατο όριο αριθμός των κάθε φορά προκηρυσσόμενων θέσεων ορίζεται σε πέντε (5) ανά κατεύθυνση. Η γραπτή εξέταση για την εισαγωγή των Μ.Φ. συνίσταται στη μετάφραση προς την ελληνική γλώσσα αποσπάσματος 20-25 στίχων γραπτού, αυθεντικού λόγου ξένης γλώσσας. Η εξεταζόμενη γλώσσα, στην οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι, είναι μία από τις αναφερόμενες ανωτέρω κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

- Αίτηση

- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου

- Αντίγραφο πτυχίου (με επίσημη αναγνώριση όπου απαιτείται)

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

-Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προκήρυξη και οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Β. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων από τη Συντονιστική Επιτροπή Επιλογής, η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομότιμων αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που πληρούν τους ανωτέρω όρους καλούνται σε δίωρη γραπτή εξέταση. Η βαθμολόγηση των γραπτών (με καλυμμένο το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων) γίνεται ξεχωριστά από δύο εξεταστές-βαθμολογητές, τους οποίους ορίζει η ΕΔΕ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από τρεις βαθμούς, γίνεται αναβαθμολόγηση.

Οι επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη με τρία μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ της σχετικής κατεύθυνσης.

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, της συνέντευξης και της συνεκτίμησης των κριτηρίων που ορίζονται από το Νόμο 2083/92, άρθρο 12, με τους εξής συντελεστές:

-          Γραπτή εξέταση (άριστα 20, βάση 14) 40%

-          Βαθμός πτυχίου 20%

-          Βαθμολογία μαθημάτων ειδίκευσης 20%

-          Συνέντευξη 10%

-          Ειδικά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια, ξένες γλώσσες κ.α.) 10%

Γ. Φοίτηση

Τα όρια των εξαμήνων ορίζονται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο: Δεύτερο δεκαήμερο Οκτωβρίου – τέλη Φεβρουαρίου

Εαρινό εξάμηνο: Πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου – τέλη Ιουνίου

Προβλέπεται διακοπή οχτώ (8) ημερών στο τέλος του Α΄ Εξαμήνου. Οι ώρες διδασκαλίας ορίζονται σε οχτώ (8) εβδομαδιαίως.  

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν μπορούν να απουσιάσουν αδικαιολόγητα περισσότερες από δύο (2) φορές.

Η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής φοίτησης.

Δ. Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ προσφέρει δώδεκα (12) μαθήματα για κάθε κατεύθυνση. Τα μαθήματα κατανέμονται στα πρώτα τρία εξάμηνα διδασκαλίας, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄εξάμηνο

1.

Μεθοδολογία της Έρευνας

2.

Θεωρία της Μετάφρασης

3.

Μετάφραση Ι

4.

Μετάφραση ΙΙ

Β΄εξάμηνο

1.

Μεθοδολογία της Μετάφρασης

2.

Πληροφορική

3.

Μετάφραση ΙΙΙ

4.

Μετάφραση ΙV

Γ ΄εξάμηνο

1.

Κειμενογλωσσολογία

2.

Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

3.

Μετάφραση V

4.

Μετάφραση VI

Δ΄ Εξάμηνο

Το Δ΄ Εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση της διπλωματικής  εργασίας

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο (2) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Το σύνολο των μονάδων ανέρχεται στις 120 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ανά εξάμηνο σε συνολικά 30 (16 ECTS τα δύο θεωρητικά  μαθήματα και 14 ECTS τα εργαστηριακά. Τα θεωρητικά μαθήματα αντιστοιχούν έκαστο σε 8 ECTS, τα εργαστηριακά μαθήματα έκαστο σε 7 ECTS, η δε διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται στο 4ο εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και στα δύο (2) έτη σπουδών εξετάζονται προφορικά ή γραπτά και αξιολογούνται.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται  και για τα μαθήματα και για τη διπλωματική εργασία από ένα έως είκοσι (1-20). Επιτυχής βαθμολογία θεωρείται από το δεκατέσσερα (14) και πάνω. Για τα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία απαιτείται χωριστά η βάση δεκατέσσερα (14) και όχι αθροιστικά. Οι καθηγητές καταθέτουν το Μέσο Όρο των βαθμολογιών τους. Οι αποτυχόντες εξετάζονται το Σεπτέμβριο.

Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από τον συμψηφισμό δυο βαθμών οι οποίοι αφορούν εργασίες προφορικές ή γραπτές, συμμετοχή στο μάθημα ή εξετάσεις. κατά την κρίση του εκάστοτε διδάσκοντα.

Η κατάθεση της βαθμολογίας των Μ.Φ. πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή το νωρίτερο κατά το τρίτο εξάμηνο  και κατατίθεται στην αρχή του 4ου εξαμήνου από τον επόπτη καθηγητή στην ΕΔΕ, μαζί με πρόταση για σύσταση της τριμελούς επιτροπής για την επόπτευση και την αξιολόγηση της εργασίας.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σχετίζεται θεματικά με κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στη διάρκεια του διετούς Προγράμματος Σπουδών.

Η έκταση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ορίζεται γενικά στις 50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις. Η έκταση της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.α.).

Ο επόπτης καθηγητής είναι ένας από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, και ορίζεται από την ΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, ο Μ.Φ. οφείλει να τηρεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα που ανακοινώνει η ΕΔΕ στις αρχές του Δ΄ εξαμήνου και να συνεργάζεται στενά με τον επόπτη καθηγητή, ο οποίος ενημερώνει την ΕΔΕ για την πρόοδο του Μ.Φ.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του ο Μ.Φ. την παραδίδει στον επόπτη καθηγητή και δέχεται τις παρατηρήσεις του. Στη συνέχεια και αφού πρώτα κάνει τις σχετικές διορθώσεις, δίνει την εργασία του στα άλλα δυο μέλη της επιτροπής και δέχεται τις παρατηρήσεις τους. Αφού ενσωματώσει τις παρατηρήσεις όλων, καταθέτει πλέον την εργασία του στη Γραμματεία στην τελική της μορφή σε τρία (3) αντίτυπα. Τα στάδια αυτά αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες που ορίζονται από την ΕΔΕ. Η διαδικασία της κατάθεσης πρέπει να έχει ολοκληρώσει μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του ΜΔΕ είναι:

α) η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, η οποία έχει οριστεί από την ΕΔΕ. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει την παρουσίαση (διάρκειας 15 λεπτών συνήθως έως 30 το πολύ, ανάλογα με το θέμα και τον τρόπο παρουσίασης) και τις ερωτήσεις της τριμελούς επιτροπής. Η μεταπτυχιακή εργασία κρίνεται επιτυχής εφόσον έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με βάση το δεκατέσσερα (14).

β) η εκ νέου κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αφού γίνουν οι όποιες διορθώσεις ζητηθούν κατά την υποστήριξη από την οικεία επιτροπή.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που εκπονείται κατά το 4ο εξάμηνο φοίτησης στο ΠΜΣ, μπορεί να δοθεί – μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή- μια παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και μετά από αίτηση του Μ.Φ. στην ΕΔΕ και έγκρισή της έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε μορφή λογοκλοπής σε κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής, συνεπάγεται απόρριψη της εργασίας.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της διπλωματικής, ο φοιτητής διαγράφεται.

ΣΤ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ. Δ. Ε.) εξάγεται από το μέσο όρο του βαθμού της διπλωματικής εργασίας και το μέσο όρο του βαθμού των μαθημάτων ως εξής:

α) Καλώς: Βαθμός από δεκατέσσερα (14) έως δεκαέξι (16)

β) Λίαν Καλώς: Βαθμός από δεκαέξι και δέκα εκατοστά (16,1) έως δεκαοχτώ (18)

γ) Άριστα: Βαθμός από  δεκαοχτώ και δέκα εκατοστά (18,1) έως είκοσι (20).

Στο τέλος των σπουδών τους οι σπουδαστές λαμβάνουν τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μετάφραση – Μεταφρασεολογία.